มก.กพส.ต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

N13 6608 Medium

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมโครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ทั้งนี้ได้นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของวิทยาเขตกำแพงแสน และร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับโครงสร้างทางวิชาการและโครงสร้างการบริหารงานของส่วนงาน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานด้านวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และเข้าเยี่ยมชมโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย คณะเกษตร กำแพงแสน และศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวอีกด้วย.